Shop

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány podle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) společností:HEAVEN’S GATE s.r.o., IČO: 60467541,
  se sídlem na adrese Loretánská 179/13, Hradčany (Praha 1), 118 00 Praha, Česká republika
  zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 26950
  Kontaktní osoby: Viktor Tauš, jednatel.Adresa pro vrácení nebo reklamaci zboží:

  Aneta Novotná, na Václavce 14, Praha 5, 15000
  Email: shop@amerikanka.cz Telefon: 777 007 104

 

 (dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „kupující“), vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese amerikanka.cz (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, přičemž odchylná ustanovení v kupní smlouvě budou mít před ustanoveními těchto obchodních podmínek přednost.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty a zahrnují všechny související poplatky vyjma nákladů na dodání zboží kupujícímu, jež kupující hradí sám, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.
 3. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně jakéhokoliv zboží.
 4. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží na území České republiky.
 5. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, neurčí-li prodávající jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a v její souvislosti. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provede objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře bez registrace (tj. bez založení svého účtu).
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží a způsob platby.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Závaznou objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.
 5. Kupující je při objednávání zboží a registraci do zákaznického účtu v internetovém obchodě povinen uvádět správné, úplné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v objednávce a zákaznickém účtu kupujícího jsou prodávajícím považovány za správné.
 6. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
 7. Prodávající zašle po obdržení objednávky kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při zadal při vytváření objednávky, popř. na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu (dále jen „emailová adresa kupujícího“). Okamžikem odeslání oznámení dle předchozí věty je uzavřena kupní smlouva.
 8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující je oprávněn zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v záhlaví těchto obchodních podmínek.
 10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a náklady spojené s jeho dodáním může kupující uhradit:
  a) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 888111343/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.; nebo
  b) bezhotovostně platební kartou po internetu prostřednictvím platebního systému GoPay.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Kupující bude po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje dle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Zboží je kupujícímu dodáno:
  a) na adresu určenou kupujícím v objednávce; nebo
  b) prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.
 6. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 7. Náklady na dodání zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení o obdržení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 10. Prodávající vystaví kupujícímu na jeho žádost doklad o zakoupení zboží, který v elektronické podobě odešle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího bez zbytečného odkladu po úhradě kupní ceny zboží a obdržení žádosti o vydání dokladu.
 11. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 12. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou adresu shop@amerikanka.cz. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí oznámení o odstoupení. Formulář na odstoupení naleznete zde.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy dle odst. 1. musí kupující prokazatelným způsobem odeslat prodávajícímu jednoznačné prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, neschopnosti dodat zboží v požadovaném množství a/nebo dodací lhůtě uvedené v těchto obchodních podmínkách z jakéhokoliv důvodu a/nebo pokud kterýkoliv dodavatel prodávajícího přerušil výrobu zboží a/nebo se výrazným způsobem změnila jím účtovaná cena. Prodávající o takové skutečnosti bezodkladně informuje kupujícího na emailovou adresu kupujícího a vrátí mu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího obdržel, je-li to z povahy věci možné, popřípadě způsobem určeným dohodou smluvních stran.
 11. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákon nestanoví jinak, kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.
 12. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět a v případě prokazatelného vrácení nedoručitelné zásilky zničeno prodávajícím bez nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a/nebo poštovného, s čímž kupující tímto souhlasí.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Odpovědnost prodávajícího. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 2. a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 3. b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 4. c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 5. d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 6. e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 8. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

VIII. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a cookies

 1. Způsob nakládání s osobními údaji kupujícího je upraven v Podmínkách ochrany osobních údajů obsažených na webu internetového obchodu.
 2. Nakládání s osobními údaji kupujícího podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně Nařízení EU 2016/679.
 3. Kupující odesláním objednávky vyslovuje mj. souhlas s tím, aby prodávající kdykoliv zasílal na e-mailovou adresu kupujícího: (i) informace související se zbožím, prodávajícím, jeho podnikem a/nebo jeho činností; a (ii) obchodních sdělení.

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že se bude řídit právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem, přičemž pravomoc budou mít soudy České republiky a příslušným soudem bude obecný soud prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné pouze toto dané ustanovení a nedotýká se to platnosti, účinnosti a vymahatelnosti ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Příslušné vadné ustanovení bude automaticky nahrazeno takovým bezvadným ustanovením, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat účelu a obsahu vadného ustanovení.
 3. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu a souhlasu obou smluvních stran.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, audiovizuálních záznamů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky, jejich část a/nebo jakýkoliv obsah na nich umístěný bez souhlasu prodávajícího.
 6. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 10. Přílohou 1 obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.9.2022.